Markprojektering
Bygglovshandling
Förfrågningsunderlag
Bygghandling

Gestaltningsprogram
Idéskisser
Illustrationer
Skötselplaner

Landskapsanalys
Utformning
Gestaltning
Byggplatsuppföljning

Dolk Landskap erbjuder tjänster allt från gestaltningsprogram för större vägprojekt där det handlar om att dra fram en ny väg, anlägga en trafikplats eller en cirkulationsplats, till gestaltning och projektering av offentliga miljöer i tätort som bostadsgårdar, gaturum, trädgårdar, parkeringsytor och entréer, parker, lekplatser och fickparker. Arbetsuppgifterna varierar från tidiga skeden, idéskisser och utredningar till detaljprojektering av förfrågningsunderlag och bygghandling.

En annan del av uppdragen är inriktade på att förutse och bedöma konsekvenser av planerade ingrepp i miljön. Det handlar då till exempel om att göra utredningar, inventeringar och landskapsanalyser. Dolk Landskap utför även skötselplaner för grönområden, alléer och naturmarker.

                         Offentlig miljö

Stadsmiljö
Parker
Torg
Resecentrum

                        Bostadsgårdar

Flerbostadsområden
Nybyggnad
Upprustning
Bjälklagsgårdar

                              Lekmiljö

Lekplatser
Spontanidrottsplatser
Skolgårdar
Förskolegårdar

                         Vård & omsorg

Sjukhus
Vårdcentral
Äldreboende
Parkeringsplatser och angöring

                        Vägar & gator

Europaväg
2+1-landsväg
Gator
Gång- och cykelbanor

                                 Växter

Planteringsförslag
Skötselprogram
Trädgårdsdesign
Rådgivning